Adatvédelmi tájékoztató

A Kovenant Plusz Bt. számára kiemelt fontosságú cél az oldal látogatói által rendelkezésre bocsátott személyes adatok védelme, a látogatók információs önrendelkezési jogának biztosítása. A Kovenant Plusz Bt.  elkötelezi magát a látogatók személyes adatainak oly módon történő kezelése mellett, amely a vonatkozó hatályos jogszabályoknak teljes körűen eleget téve járul hozzá a látogatók biztonságos internetezési lehetőségeinek megteremtéséhez. A Kovenant Plusz Bt. a látogatók személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és más ajánlások érvényre juttatásához szükségesek.

Jelen Szabályzatban kinyilvánítjuk azokat az elveket, melyek meghatározzák a személyes adatok védelmével kapcsolatos politikánkat és mindennapos gyakorlatunkat, A Szabályzat kialakítása során figyelembe vettük a vonatkozó hatályos jogszabályokat, illetve a fontosabb nemzetközi ajánlásokat, különös tekintettel az alábbiakra:

  • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;
  • Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény; 
  • Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 
  • 226/2003. (XII. 13.) Korm. rendelet az elektronikus hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeiről, az elektronikus hírközlési szolgáltatások adatbiztonságáról, valamint az azonosító kijelzés és hívásátirányítás szabályairól 
  • Az elektronikus kereskedelemről szóló 2001. évi CVIII. törvény; 
  • A Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesületének a tartalomszolgáltatásra vonatkozó működési, etikai és eljárási szabályzata, különös tekintettel a személyes adatok és információk kezeléséről és védelméről szóló 2. számú mellékletre; 

Amennyiben látogatóink közül bárki úgy érzi, hogy a jelen szabályzatban foglaltakon túlmenően további kérdése lenne, vagy problémája merülne fel, illetve olyan észrevételt tenne, amely a Szabályzat alapján számára nem, vagy nem teljesen egyértelmű, illetve magyarázatra szorul, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a kapcsolat űrlapunkon!

Látogatóink kérése esetén a kérelemben foglaltaknak megfelelően minden esetben részletes tájékoztatást nyújtunk a kezelt személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységről.

A Kovenant Plusz Bt. vállalja, hogy amennyiben bármilyen módon változtatna a személyes adatok kezelésére vonatkozó elveiben és gyakorlatában, ezekről a változásokról előzetesen értesíti az oldal látogatóit, hogy azok mindig pontosan és folyamatosan ismerjék a weboldal egész területén érvényes adatkezelési elveket és gyakorlatot. A Kovenant Plusz Bt. ezzel vállalja, hogy a személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló jelen Szabályzat mindig a ténylegesen alkalmazott elveket és a valóságos gyakorlatot tükrözi.

Kovenant Plusz Bt. az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 5. § (1) a) pontja, illetve a 2016/679/EU rendelet (GDPR) 6. cikk (1) bek. a), b) és c) pontja alapján adatkezelést folytat az alábbiak szerint.

 1. Az adatkezelés célja

Az adatok kezelésének, tárolásának célja: a Kovenant Plusz Bt. a szolgáltatási tevékenysége során a partnerrel történő kommunikáció kezdeményezése,  folytatása, illetve annak fenntartása, a szolgáltatási szerződésből eredő kötelezettségeinek teljesítése, és jogainak érvényesítése, a szerződés teljesítése érdekében a szerződéses partnerrel történő kapcsolattartás biztosítása, a szerződéses jogviszonyból eredő jogszabályi, valamint jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése.

 2. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja, és a GDPR 6. cikk (1) bek. a) –b)- és c) pontja.

3. Adatkezelő

Név: Kovenant Plusz Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság, a továbbiakban: Kovenant Plusz Bt.
Székhely: 3326 Ostoros, Honvéd u. 6/a.

Cégjegyzékszám: Cg. 10-06-026768

Adószám: 21797301-2-10

E-mail: office@kovenant.hu

Adatvédelmi tisztviselő:
Nagy Zsolt
office@kovenant.hu

4. Adatfeldolgozó:

nincs, a Kovenant Plusz Bt. az Info tv. és a GDPR jogszabályok szerinti személyes adatot nem dolgoz és nem dolgoztat fel.

5. A kezelt adatok köre

Adatcsoport

Személyes adat

Név

Vezetéknév

Keresztnév

Beosztás, funkció

Elérhetőség

Cégnév

Telefonszám

E-mail cím

Székhely, postacím

 

6. Az adatok kezelése

Az érintett adatait az 1. pontban meghatározott célból, kizárólag az Adatkezelő azon munkatársai ismerhetik meg, akiknek munkaköri kötelezettsége összefügg az adatkezelés céljának előmozdításával.

Az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet, hogy nem közfeladatot ellátó szerv, ezért nem vonatkoznak rá a közfeladatot ellátó szervezetre kötelező adatkezelési jogszabályok.

 

7. Az adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő az adatokat

- az adatkezelés céljának eléréséig,

- későbbi kapcsolattartás céljából az archívumában 20 évig, de

- legfeljebb a szerződéses jogviszonyból eredő igények elévüléséig kezeli.

 

8. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Irányadó az:

-  információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.

törvény (Infotv.)

- Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

-  Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek

a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad

áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános

adatvédelmi rendelet vagy GDPR) „kkv”-k Adatkezelői kötelezettségeire vonatkozó rész, amelyet cégünk jogkövetőként alkalmaz és tart be.

 

 

9. Adatbiztonság

Adatkezelő megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket:

a) biztosítja, hogy a jogosult felhasználók a jogosultsági szintjüknek megfelelően érjék el az alkalmazás funkcióit és az adatokat;

b) valamint gondoskodik az adatok mentéséről és archiválásáról;

c) továbbá betartja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a 11. pontban meghatározott adatvédelmi jogszabályokban foglalt előírások érvényre juttatásához szükségesek. A feltöltött állományokat az Adatkezelő vírusellenőrzésnek és egyéb biztonsági szűréseknek veti alá.

Adatkezelő olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban a kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt, az alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és oly módon üzemelteti, hogy a kezelt adat:

a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető legyen (rendelkezésre állás);

b) hitelessége és hitelesítése biztosított legyen (adatkezelés hitelessége),

c) változatlansága igazolható legyen (adatintegritás);

d) csak az arra jogosult számára legyen hozzáférhető, a jogosulatlan hozzáférés ellen

védett legyen (adat bizalmassága).

 

10. Jogorvoslati lehetőségek és egyéb információk

Jogainak megsértése esetén, vagy amennyiben az Adatkezelő döntésével nem ért egyet: bírósághoz fordulhat jogorvoslatért, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál panasszal élhet:

 Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely/Postacím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. / 1530 Budapest, Pf. 5.

Telefon: (+36-1) 391-1400

Telefax: (+36-1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Jogainak megsértése esetén, vagy amennyiben az Adatkezelő döntésével nem ért egyet – annak közlésétől számított 30 napon belül – Ön az Adatkezelővel szemben közvetlenül is fordulhat jogorvoslatért az Adatkezelő székhelye szerinti vagy a lakóhelye, illetve tartózkodási helye szerinti bírósághoz. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Amennyiben az ezen Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakon kívül további információra van szüksége, akkor az 3. pontban megadott elérhetőségen keresztül kérhet tájékoztatást.

Ha az Ön személyes adatai kezelésével velünk kapcsolatban észrevétele, kifogása van, vagy az adatai kezeléséről tájékoztatást szeretne kérni, akkor azt az office@kovenant.hu elérhetőségen teheti meg.

 

11. Releváns jogszabályok:

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.

törvény (Infotv.)

- A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

- Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR).

 

Nagy Zsolt ügyvezető
Kovenant Plusz Bt.